Bài 16: Phương pháp cắt lỗ (StopLoss) chốt lời (TakeProfit)? Cách đặt stoploss như thế nào cho hiệu quả trong trading