Bài 7: Lý Thuyết Cung Cầu – Supply Demand – Cách Vẽ Kháng cự Hỗ Trợ trong trading Forex trên biểu đồ giá